Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

In het kader van uw gebruik van de Start 2 Run app (in alle landen met uitzondering van Nederland), Hardlopen met Evy app (in Nederland) en de gerelateerde websites in eigendom van Energy Lab zal u ons bepaalde persoonsgegevens doorgeven.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Deze persoonsgegevens zullen door ENERGY NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder n° 0872.287.544, en met emailadres privacy@energylab.be, worden verwerkt.

Welke gegevens verwerken wij ?

1. De gegevens die u invult:

  • Uw algemene persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, gekozen communicatietaal,…
  • uw login en passwoord wanneer u een account creëert;
  • Contactgegevens zoals e-mail, adres,…
  • Algemene lichamelijke kenmerken zoals gewicht.

2. Gegevens die door het gebruik van de App worden gegenereerd:

  • Gezondheidsgegevens of (berekende) gegevens die in relatie kunnen gebracht worden met lichamelijke conditie zoals bijvoorbeeld hartslag in rust, maximale hartslag, BMI,…
  • Activiteitsgegevens inclusief afstand, duur, snelheid, GPS locatiegegevens en dit als gegevens doorheen de tijd van uw activiteit.

3. Indien u met Facebook inlogt, uw Facebook id en email adres.

4. Gegevens over uw gebruik van de website en van de app (inloggegevens, tijd, gebruikte browser, device model, IP-adres, e.d.).

5. Indien u aankopen verricht, de gegevens in verband met deze aankopen.

Doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens om het gebruik van de App en/of website mogelijk te maken.

Wij verwerken ook uw gegevens om uw informatie te sturen die voor u interessant kan zijn.

Meer bepaald gebruiken wij uw gegevens om:

DoelWettelijke basis
Het u mogelijk te maken om gebruik te maken van de app en de website, o.a. om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan onze wedstrijden, uitdagingen, prijstrekkingen en de prijzen in ontvangst te kunnen nemen die u eventueel kan winnen.Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) GDPR)
Onze nieuwsbrief naar u te sturen indien u heeft gevraagd om deze nieuwsbrief te ontvangen; indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ENERGY NV, haar producten en/of dienstenUw toestemming (“opt-in”): u heeft zich hiervoor in onze app (instellingen) ingeschreven (artikel 6.1.a) GDPR).U heeft altijd het recht om zich uit te schrijvendoor op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
Uw gebruik van de website en de app te personaliseren;Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) GDPR)
Om met u te communiceren (via oa push notificaties in de Start 2 Run app) over het verloop van uw deelname aan het Start 2 Run programma en over het programma in het algemeen; wat kan inhouden: communicaties over uitdagingen en individuele of gezamenlijke deelname aan evenementen, alsook communicaties over andere activiteiten, workshops, e.d. in het kader van het programma (bij deelname aan sommige activiteiten zijn mogelijkerwijze specifieke voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze activiteiten; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen).Dit is nodig voor het beheer van het programma waaraan u deelneemt en voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) GDPR).
Om foto’s, audiovisueel materiaal, getuigenissen e.d. van u te gebruiken in het kader van het programma en op de Start 2 Run website, en voor interne en externe communicatie van Energy NV.Dit is nodig voor het beheer van het programma waaraan u deelneemt (artikel 6.1.b) GDPR) en kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om te communiceren over het programma en deelname hieraan via de Start 2 Run website en om het bestaan van het programma binnen de onderneming kenbaar te maken, alsook naar de buitenwereld toe.
Onze infrastructuur en bedrijfsbeleid te beheren, en te voldoen aan interne beleidsregels en procedures, onder meer deze op gebied van controle, financiën en boekhouding, facturatie en incasso, IT-systemen, data- en website hosting, bedrijfscontinuïteit, en beheer van archieven, documenten en prints; Bijvoorbeeld bij aankopen van lessenpakketten worden uw gegevens verwerkt om de aankoop en levering mogelijk te maken.Dit is nodig voor het gebruik van de app en de website (artikel 6.1.b) GDPR) en kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om (i) onze overeenkomst met uw werkgever te beheren, (ii) onze infrastructuren te beheren en (iii) de naleving van onze interne policies te controleren alsook de veiligheid van ons netwerk.   
Met u te communiceren indien u ons berichten stuurt en om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen;Dit kan nodig zijn voor het beheer van het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).Dit is ook noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten verbeteren komt ten goede van iedereen: zowel ons als u (artikel 6.1.f) GDPR).
Marktonderzoek en -analyse, zoals tevredenheidsonderzoeken, te verrichten;Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten beter kennen en verbeteren (artikel 6.1.f) GDPR).
Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen (met inbegrip van regelgeving die niet van het land is waar u woont), zoals deze met betrekking tot anti-witwassen en antiterrorisme; te voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te antwoorden op verzoeken van overheden (met inbegrip van overheden van andere landen dan het land waarin u woont);Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).
Onze rechten te vestigen of te verdedigen; om onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners te beschermen; om onze (of uw) rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken;Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR) of nog noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) GDPR) en meer bepaald om onze rechten te verdedigen bij klachten of geschillen met u of met derden.
u belangrijke informatie betreffende veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden, de Website, een mobiele applicatie en andere administratieve informatie te bezorgen.Dit kan nodig zijn voor het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) GDPR) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) GDPR).

Delen van persoonsgegevens met derden

ENERGY NV kan uw persoonsgegevens delen met de andere ondernemingen van de Golazo-groep. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen zoals hierboven uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken (ICT-providers, cloud-providers, etc.). Verder zal ENERGY NV uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

ENERGY NV neemt deel aan het Custom Audience programma van Facebook dat ons toelaat om, wanneer u zich geabonneerd heeft op Facebook en inlogt met uw Facebook-account, onze advertenties af te stemmen op uw gebruik van onze diensten en u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe delen wij uw e-mailadres in een gehashed formaat dat Facebook toelaat om u te identificeren indien u zich heeft geabonneerd op Facebook. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen.

ENERGY NV maakt gebruik van de diensten van TradeTracker. Deze diensten hebben tot doel adverteerders en publishers duidelijk te maken welke door publishers getoonde advertenties geleid hebben tot welke omzet, leads of andere acties voor adverteerders. Hierdoor hoeft de adverteerder een publisher alleen te betalen wanneer de getoonde advertentie van de publisher (of een andere benodigde actie) iemand doorverwijst naar de adverteerder en die persoon een aankoop doet. Om dit inzicht te verkrijgen, maakt TradeTracker gebruik van gegevens, waaronder cookies. Deze gegevens houden verband met personen, maar deze personen worden niet met hun naam aangeduid. Het betreft pseudonieme gegevens die betrekking hebben op één doorverwijzing van een persoon van de ene website naar de andere, en vervolgens een bevestiging dat de aankoop is verricht. Ook houdt TradeTracker een database bij van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kan TradeTracker zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bv. een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bv. een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook TradeTracker zelf is hiertoe niet in staat. TradeTracker bouwt geen profielen op die de aankoopgeschiedenis van personen weergeven. Daarnaast richt TradeTracker geen advertenties voor producten en diensten op personen op basis van hun geconstateerde interesses. TradeTracker meet alleen de effectiviteit van specifieke online advertenties.

Verwerkers en doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens doen wij soms beroep op derden (bijvoorbeeld op hostingbedrijven om uw data te bewaren, of op bedrijven om namens ons e-mails te sturen). Voor zover uw gegevens in dat kader worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen, of zijn deze bedrijven gecertificeerd onder het “Privacy Shield” programma met de Verenigde Staten van Amerika. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar privacy@energylab.be.

Periode van bewaargeving

ENERGY NV zal de Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden zich te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping, en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking); u heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gezondheid op elk ogenblik in te trekken (in welk geval het gebruik van de app niet meer mogelijk zal zijn).

Gelieve voor een dergelijk verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt een e-mail te sturen naar dit adres: privacy@energylab.be.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Datum : 28/05/2018