Ondernemingsgegevens

Energy NV – entiteit binnen de Golazo Group
Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen
BE 0872.287.544

info@energylab.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce website www.Start2run.app (hierna “de website”) van Energy NV (hierna “Energy NV”), entiteit binnen de Golazo Group, biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Energy NV stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Energy NV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten of diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

3.1     Prijzen, voorwaarden en eigenschappen vermeld op de Website vormen geen bindend aanbod en kunnen op elk ogenblik door Energy NV gewijzigd worden voor de toekomst. Een bestelling is pas definitief wanneer deze door Energy NV wordt bevestigd. 

3.2     Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Energy NV niet. Energy NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Energy NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.3     Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst of met de klantendienst van de derde partij verkoper.

3.4     Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Energy NV. Energy NV  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

4.1     Om een online aankoop te doen via de Website, dient de Klant een account aan te maken en dient het bestelproces voor de aankoop binnen dit account te worden doorlopen.

De Klant kan zelf door selectie van de artikelen zijn winkelwagen vullen met de gewenste aankopen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt hij steeds een volledig overzicht van:

  • de diensten en/of producten die vervat zitten in de bestelling;
  • de individuele prijs van de betreffende diensten en/of producten;
  • de totale prijs inclusief btw van de volledige aankoop;
  • de verzendkosten (indien van toepassing) die worden aangerekend voor de levering van de bestelling.

Indien de Klant verder gaat met de bestelling zoals aangegeven in het winkelmandje, wordt binnen het bestelproces de mogelijkheid voorzien om codes van eventuele vouchers of kortingen in te geven in het daartoe bestemde veld. Deze worden verrekend in de prijs, waarna het eventuele resterende saldo van de bestelling door de Klant betaald wordt. Indien het bestelproces wordt voltooid zonder de codes in het specifiek daartoe bestemde veld in te voeren, kunnen geen vouchers meer op de bestelling worden toegepast. Indien een ingevoerde voucher de waarde van de bestelling overschrijdt, geeft dit geen aanleiding tot terugbetaling.

4.2     De Klant is verantwoordelijk voor de registratie van het juiste leveringsadres, teneinde foute verzending te voorkomen.

4.3     Door te klikken op “Plaats bestelling met betalingsverplichting” plaatst de Klant een definitieve bestelling en is de Klant gehouden tot uitvoering van de overeenstemmende betaling. Energy behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en/of een geboekte conditietest niet te laten doorgaan indien geen tijdige betaling werd ontvangen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

4.4     De Klant dient de betaling van het volledige aankoopbedrag te voldoen via online betaling na keuze tussen de beschikbare betalingsmogelijkheden.

4.5     Elke bestelling wordt bevestigd per e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Bij bevestiging van de bestelling wordt een overeenkomst afgesloten tussen de Klant en Energy NV. De Klant wordt geadviseerd zijn spamfolder te consulteren. Indien de Klant de bevestiging niet ontvangt uiterlijk binnen 48h na bestelling, dient de Klant onverwijld contact op te nemen met Energy NV.

4.6     Energy NV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1     Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten en/of diensten aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.

5.2     Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Energy NV.

5.3     Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door de Energy NV was geboden.

Artikel 6: Verkoop producten van derde partijen

6.1     Indien de Klant op de website een product aankoopt dat niet door Energy NV maar door een derde partij verkoper wordt aangeboden via de website, aanvaardt de Klant dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Klant en de derde partij verkoper en dat Energy NV geen partij bij deze overeenkomst is. Bij de bestelling van het product zal de Klant de algemene voorwaarden van de derde partij verkoper, waarvan het product wordt aangekocht, lezen en aanvaarden alvorens de bestelling van het product wordt geplaatst en verwerkt.

6.2     De naam, het e-mailadres, het leveringsadres van het aangekochte product en de betalingsgegevens van de Klant worden door Energy NV verstrekt aan de derde partij verkoper omdat deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De derde partij verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de koopovereenkomst of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

6.3     Bij vragen en/of klachten met betrekking tot de door de Klant aangekochte producten van een derde partij verkoper, dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot de derde partij verkoper. De Klant erkent in dit geval geen beroep te kunnen doen op Energy NV die op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele gebrekkigheid van het aangeschafte product.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Energy NV of, in geval van product aangeboden door een derde partij verkoper, van deze laatste.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1     De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument producten en/of diensten online aankopen via de website. Het herroepingsrecht kan evenwel uitgesloten zijn voor bepaalde producten en/of diensten, zoals bepaald in art. VI.53 WER.

8.2     De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen:

a) een via de website aangekochte Start 2 Run conditietest kan herroepen worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na aankoop, maar uiterlijk 5 dagen voor de dag waarop de Start 2 Run conditietest plaatsvindt ingeval de Klant reeds een tijdstip voor de conditietest heeft ingeboekt bij Energy NV.

b) een via de website aangekochte aankoopvoucher op Start 2 Run kan herroepen worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na aankoop, maar uiterlijk voor het ogenblik waarop de aankoopvoucher door de Klant werd geactiveerd.

c) de herroepingstermijn voor het aankopen van een product verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

8.3     Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Energy NV of de derde partij verkoper wiens product de Klant aankocht via de website, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.4     De Klant moet producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Energy NV of de derde partij verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Energy NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, of op het adres meegedeeld door de derde partij verkoper. De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Energy NV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik ervan door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5     Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 8.8, zal Energy NV, indien de Klant de overeenkomst herroept, alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat Energy NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Energy NV wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Energy NV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Energy NV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.6 Indien de Klant de aankoop via de website van een product van een derde partij herroept overeenkomstig deze algemene voorwaarden, zal Energy NV , de Klant terugbetalen zoals bepaald in artikel 8.7.

Artikel 9: Opnieuw boeken Start 2 Run Conditietest door de Klant

9.1     De Klant kan zijn deelname aan een geboekte Start 2 Run conditietest zonder opgave van redenen opnieuw boeken tot uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor het geboekte tijdstip. In voorkomend geval verkrijgt de Klant een voucher ten belope van de waarde van de Start 2 Run Conditietest, zodat een nieuw tijdstip kan worden geboekt.

9.2     De Klant kan een Start 2 Run conditietest enkel opnieuw  boeken in de periode van vijf (5) kalenderdagen die voorafgaat aan het geboekte tijdstip van de Start 2 Run Conditietest, ten gevolge van ziekte of andere vorm van overmacht. In dat geval kan de Klant een geboekte Start 2 Run Conditietest kosteloos opnieuw boeken op vertoon van de nodige bewijsstukken. De Klant dient Energy NV daartoe te verwittigen onmiddellijk bij vaststelling en uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van de geboekte afspraak.

9.3     De Klant dient het bewijs van zijn situatie van overmacht aan Energy NV te bezorgen tegelijk met het verzoek om de Start 2 Run Conditietest opnieuw te  boeken, of uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen daarop volgend. Bij gebreke daaraan of ingeval van ontoereikende bewijsstukken, waarover Energy NV soeverein zal oordelen, houdt Energy NV zich het recht voor de vergoeding voor de Start 2 Run Conditietest volledig aan te rekenen.

9.4     Indien een Start 2 Run conditietest opnieuw wordt geboekt ten gevolge van ziekte of andere vorm van overmacht van de Klant, verkrijgt de Klant een voucher ter waarde van de geannuleerde Start 2 Run Conditietest in zijn account, zodat de Klant een nieuwe afspraak kan boeken op een ander tijdstip.

9.5     Om een geboekte Start 2 Run conditietest opnieuw te boeken in overeenstemming met dit artikel, dient de Klant de stappen te ondernemen zoals beschreven in: www.start2Run.app/help.

Artikel 10: Garantie

10.1    Wanneer de geleverde producten en/of diensten niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren.

10.2    Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Energy NV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.3    De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik in strijd met doel waarvoor het product of de dienst ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van Energy NV is bereikbaar e-mail op info@energylab.be of per post op het volgende adres: Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Privacy

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om de Klant op de hoogte te houden van activiteiten van Energy NV, en reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens, het recht om zijn gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om zijn gegevens te schrappen, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Energy NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, info@energylab.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.

De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Energy NV, Schoebroekstraat 8 Beringen, info@energylab.be.

Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, Energy NV heeft dus geen toegang tot paswoord van de Klant.

Energy NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

De Klant kan het volledige privacy beleid raadplegen op de website. Indien de Klant vragen heeft over het privacy beleid van Energy NV, kan de Klant Energy NV contacteren op Energy NV, Schoebroekstraat 8 3583 Beringen, info@energylab.be.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer van de Klant of op diens mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De Klant kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van Energy NV, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies. De Klant kan het volledige cookie beleid raadplegen op de website.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

In alle gevallen waarin Energy NV aantoonbaar aansprakelijk kan worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat de Klant effectief betaalde voor een product en/of dienst. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt de aansprakelijkheid van Energy NV te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Energy NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Klachtenregeling – Geschillen

Als de producten van Energy NV niet beantwoorden aan de verwachtingen van de Klant en hij klachten wil formuleren, kan hij Energy NV contacteren via de klantendienst. Energy NV doet er alles aan om de klacht van de Klant binnen de zeven (7) werkdagen te behandelen. De Klant kan zijn klacht ook aanmelden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de Klant. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Energy NV bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Energy NV, Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.